Samenwerking WERV

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten:
Wageningen
Ede
Rhenen
Veenendaal.

De vier gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal werken samen op basis van een in maart 2002 door de vier gemeenteraden vastgesteld convenant. Directe aanleiding voor deze samenwerking was de komst van de 5e Nota Ruimtelijk Ordening, waarin onder andere extra middelen voor regionaal samenwerkende gemeenten in het vooruitzicht werden gesteld. De regionale samenwerking was in eerste instantie vooral gericht op doelen binnen de ruimtelijke en landschappelijke ontwikkeling, zoals de bescherming van het “Binnenveld”, de ordening en sturing van ontwikkelingen langs de A12 en de spoorlijn en de afstemming van noodzakelijke uitbreidingen van woongebieden en bedrijventerreinen. In de WERV wordt inmiddels breder samengewerkt. Zo wordt er samenwerkt op het gebied van sociale zaken, volkshuisvesting en economie.

De WERV-organisatie wordt hier zowel bestuurlijk als ambtelijk weergegeven. De samenwerking tussen de vier gemeenten is op basis van een convenant (klik hier voor convenant). Het WERV-convenant is door de vier gemeenteraden in 2002 vastgesteld voor de periode van vier jaar. In 2005 is besloten om de convenantperiode met twee jaar te verlengen tot maart 2008.

 


WERV is het samenwerkingsverband van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Binnen WERV is men bezig om shared services op te zetten op het gebied van inkoop.

Binnen WERV-verband gaat men na of toepassing van shared services bij de betrokken gemeenten haalbaar is. In eerste instantie richt men zich hierbij op verschillende inkoopprocessen. Onderzocht wordt welke quick wins te behalen zijn op inkoop door de inzet van shared services. In een later stadium zullen wellicht ook andere diensten aan het project worden toegevoegd.

Website WERV

Analysedocument shared services