Ten Boer-Groningen

De gemeente Ten Boer is een vergaande vorm van samenwerking aan gegaan met de gemeente Groningen.

Als kleine gemeente wordt het steeds moeilijker om alle taken op een adequaat niveau uit te voeren. En door de centrale overheid worden er steeds meer taken bij de gemeenten neergelegd. Het eigen ambtelijk apparaat was hiervoor te klein, met teveel eenmansposten.

Vandaar de samenwerking met Groningen. Ten Boer blijft als zelfstandige gemeente het eigen beleid bepalen en de regie voeren. De uitvoerende taken worden gedaan door de medewerkers van de gemeente Groningen.
Het leeuwendeel van de Ten Boerster medewerkers is in dienst gekomen van de gemeente Groningen. Zo’n 15 ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Ten Boer gebleven. Zij formuleren de opdrachten aan de gemeente Groningen en voeren de regie over de uitvoering. Daarnaast blijven een aantal identiteitgebonden taken, zoals voorlichting, rechtsbescherming en representatie in eigen huis.

Belangrijk uitgangspunt is, dat de inwoners van de gemeente Ten Boer geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van de samenwerking. Veel voorkomende frontofficetaken, zoals het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen, blijft dan ook mogelijk in het gemeentehuis in Ten Boer.


Een uniek experiment binnen het concept shared services. De gemeente Ten Boer onderzoekt de mogelijkheden om het gemeentelijk takenpakket volledig uit te besteden aan Groningen.

 

De gemeente Ten Boer is een relatief kleine gemeente bestaande uit 9 dorpskernen, met in totaal circa 7.150  inwoners. Het ligt ten noordoosten van de stad Groningen (179.000 inwoners).

Bij de behandeling van de begroting 2003 in november 2002 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de toekomst van de gemeente Ten Boer. De raad gaf het college de opdracht te komen tot een zelfstandige en ondernemende gemeente, die samenwerking zoekt om haar doelstellingen te realiseren. De gemeenteraad heeft daarbij het belang van de burger centraal gesteld. Dit moet zich uiten in een goede dienstverlening, zowel kwantitatief als kwalitatief tegen een aanvaardbare prijs.

Hoewel samenwerking met één of meerdere plattelandsgemeenten meer voor de hand ligt, is de afgelopen jaren gebleken dat Ten Boer geen natuurlijke samenwerkingspartners heeft in de buurgemeenten Bedum en Loppersum. Daarmee werd duidelijk dat een andere oplossing gezocht moest worden om te voldoen aan de criteria van de gemeenteraad.

Het gaat hierbij echter niet om het uitbesteden van een klein scala aan uitvoeringstaken, maar om het maximaal uitbesteden van het gemeentelijk takenpakket aan de gemeente Groningen, met overname van personeel. Uitgangspunt is de gedachte dat de redenen van het bestaan van de gemeente zijn gelegen in de ontwikkeling van beleid op diverse terreinen. De uitvoering van het beleid is geen kerntaak van een gemeente.

De inzet is om, vanuit een eigen identiteit met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid, de kwaliteit en efficiëntie van de taakuitvoering, te garanderen. Daartoe wordt bekeken of er vergaande uitbestedingsafspraken kunnen worden gemaakt met de gemeente Groningen. De uitbesteding heeft betrekking op beleidsvorming (niet-identiteit gebonden) en – uitvoering. Zo blijft er alleen nog een kernapparaat over.

Het experiment van Ten Boer is uniek omdat er nog geen model bestaat waarbij een kleine gemeente, haar taken maximaal uitbesteedt aan een grote buurgemeente met volledig behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en zeggenschap over haar takenpakket. Desondanks kan het beschouwd worden als een vorm van shared services.

Gevoeligheidsanalyse
Oplegnotitie B&W Ten Boer
Personeel en arbeidsvoorwaarden
Raadsvergaderingen

 • Berichten uit raadsvergadering
 • Besluitvormingsvergadering Gemeenteraad
 • Opinierende Bespreking Gemeenteraad

Raamovereenkomst

 • Raamovereenkomst
 • Definitief convenant
 • Bijlage1 Dienstverleningsovereenkomst ROEZ
 • Bijlage2 Dienstverleningsovereenkomst TB-DIA – belastingen en burgerzaken
 • Bijlage3 Dienstverleningsovereenkomst HVD
 • Bijlage4 Dienstverleningsovereenkomst SOZAWE
 • Bijlage5 Dienstverleningsovereenkomst OCSW
 • Bijlage6 DienstverleningsovereenkomstMD
 • Bijlage7 Mandaatstatuut
 • Bijlage8 Memo financiele vertaling
 • Bijlage10 Sociaal Statuut
 • Bijlage11 Sociaal Plan
 • Bijlage13 Nota v.afstemming
 • Bijlage14 Nota p&c
 • Bijlage15 Appendix

Simulatie

 • Leerpunten simulatie
 • Opzet simulatie en casebeschrijvingen
 • Programma en achtergronden simulatie
 • Rapportage simulatie

Uitbestedingsmodel

Advies werkgroep personeel en arbeidsvoorwaarden
Berichten uit raadsvergadering 05-10-05
Besluitvormingsvergadering Gemeenteraad 26-10-05
Bijlage1 Dienstverleningsovereenkomst ROEZ
Bijlage2 Dienstverleningsovereenkomst TB-DIA – belastingen en burgerzaken
Bijlage3 Dienstverleningsovereenkomst HVD
Bijlage4 Dienstverleningsovereenkomst SOZAWE
Bijlage5 Dienstverleningsovereenkomst OCSW
Bijlage6 DienstverleningsovereenkomstMD
Bijlage7 Mandaatstatuut
Bijlage8 Memo financiele vertaling
Bijlage10 Sociaal Statuut
Bijlage11 Sociaal Plan
Bijlage13 nota v.afstemming
Bijlage14 nota p&c
Bijlage15 Appendix
Definitief convenant
Leerpunten simulatie
Notitie uitbestedingsmodel
Opinierende Bespreking Gemeenteraad 05-10-05
oplegnotitie BW1
Opzet simulatie en casebeschrijvingen
Opzet van het project
Programma en achtergronden simulatie
Projectplan Ten Boer
Raamovereenkomst
Ten Boer – 3e audit 19-6-2008 def (3)